Strona główna Magazyn Puls branży Regulamin konkursu „co on miau na myśli”
0

Regulamin konkursu „co on miau na myśli”

Konkurs „Co on miau na myśli” sponsorowany przez markę Nutrilove (zwany dalej konkursem)  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu „Rynek Zoologiczny”  z siedzibą 60-784 Poznań ul. Grunwaldzka 43/1 (dalej  „Organizator”).
  2.  Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć psów i kotów wraz z dopiskami przedstawiającymi myśli zwierzaków w danej sytuacji. Przy wyborze laureatów znaczenie mieć będą wartość artystyczna fotografii oraz zgodność zaprezentowanej „myśli” z kontekstem, w jakim zwierzak znajduje się na zdjęciu.
  3. Konkurs jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani.
  4. Konkurs rozpoczyna się 22.05.2018 roku i zostanie rozstrzygnięty 29.05.2018 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 26.05.2018 do godziny 23:59.
 2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu

  1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania prześlą fotografię przedstawiającą kota lub psa uzupełnioną o dopisek sugerujący jego myśli w danej chwili oraz swoje imię i nazwisko za pomocą wiadomości prywatnej na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
  3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
  4. Zgłoszenia należy wysyłać w wiadomościach prywatnych na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku. Adres strony: https://www.facebook.com/rynekzoologiczny/
  5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednego zdjęcia.
  6. Zgłoszone fotografie muszą  być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami zdjęć innych osób, lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
  7. Zgłaszając zdjęcie na konkurs, uczestnik zgadza się na jego publikację i zrzeka się praw majątkowych do przesłanej fotografii na rzecz organizatora konkursu;
  8. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.
  9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika łamiącego postanowienia Regulaminu.
 3. Wyłaniane laureatów

  1. Zostanie wyłonionych czterech laureatów: dwóch w kategorii pies oraz dwóch w kategorii kot.
  2. Spośród czterech nagród dwie – tj. pierwsze nagrody w każdej z dwóch kategorii – przyzna redakcja „Rynku Zoologicznego”. Pozostałe nagrody zostaną przyznane osobom, które pod zdjęciami zgromadzą największą liczbę lajków.
  3. Przy wyborze laureatów pod uwagę będą brane zgodność zdjęcia z tematyką konkursu oraz jego wartość artystyczna.
 4. Nagrody

  W kategorii PIES:

  1. Nutrilove Premium dla psa SENSITIVE z jagnięciną i ryżem 12k, wartość ok. 120 PLN
  2. Nutrilove Premium mięsne kawałki w sosie dla psa 85g (x 28), wartość 2,39 (x28)

W kategorii KOT:

 1. Nutrilove Premium dla kota ADULT ze świeżym kurczakiem 8kg, wartość ok. 95 PLN
 2. Nutrilove Premium mięsne kawałki w sosie dla kota 85g (x28), wartość 2,39 (x28)
 • Dane osobowe

  1.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na profilu „Rynku Zoologicznego” na Facebook.com
  2. Uczestnik konkursu, zgłaszając fotografię, zrzeka się na rzecz organizatora praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia i nie może ubiegać się o wynagrodzenie za jego publikację w ramach działalności wydawniczej „Rynku Zoologicznego”.
  3. Po zakończeniu konkursu uczestnik nie może żądać od organizatora usunięcia jego zdjęcia z galerii konkursowej.
 • Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com
  2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rynekzoologiczny.pl
  3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  4. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  6. Konkurs nie stanowi gry losowej.

(101)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *