Strona główna Magazyn Puls branży Regulamin konkursu Eden
0

Regulamin konkursu Eden

Konkurs „Eden” sponsorowany przez marki Skład Karmy i Eden (zwany dalej konkursem)  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu „Rynek Zoologiczny”  z siedzibą 60-784 Poznań ul. Grunwaldzka 43/1 (dalej  „Organizator”).
  2.  Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć psów, zgodnych z tematyką konkursu. Przy wyborze laureatów znaczenie mieć będą wartość artystyczna fotografii oraz zgodność z tematem konkursu: Z PSEM JAK W RAJU.
  3. Konkurs jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani.
  4. Konkurs rozpoczyna się 24.09.2018 roku i zostanie rozstrzygnięty 28.09.2018 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 27.09.2018 do godziny 23:59.
 2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu

  1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania prześlą fotografię przedstawiającą psa oraz swoje imię i nazwisko za pomocą wiadomości prywatnej na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
  3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
  4. Zgłoszenia należy wysyłać w wiadomościach prywatnych na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku. Adres strony: https://www.facebook.com/rynekzoologiczny/
  5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednego zdjęcia.
  6. Zgłoszone fotografie muszą  być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami zdjęć innych osób, lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
  7. Zgłaszając zdjęcie na konkurs, uczestnik zgadza się na jego publikację i zrzeka się praw majątkowych do przesłanej fotografii na rzecz organizatora konkursu;
  8. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.
  9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia każdego uczestnika bez podania powodu.
 3. Wyłaniane laureatów

  1. Zostanie wyłonionych trzech laureatów
  2. Spośród trzech nagród dwie przyzna redakcja „Rynku Zoologicznego”. Trzecia zostanie przyznana osobie, które pod zdjęciem zgromadzi największą liczbę lajków.
  3. Przy wyborze laureatów pod uwagę będą brane zgodność zdjęcia z tematyką konkursu oraz jego wartość artystyczna.
 4. Nagrody

  Każda z trzech nagród to 2 kg worek półwilgotnej karmy dla psa marki Eden (Kaczka i Żołądki), wartość każdej nagrody – 64,99 PLN

 • Dane osobowe

  1.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na profilu „Rynku Zoologicznego” na Facebook.com
  2. Uczestnik konkursu, zgłaszając fotografię, zrzeka się na rzecz organizatora praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia i nie może ubiegać się o wynagrodzenie za jego publikację w ramach działalności wydawniczej „Rynku Zoologicznego”.
  3. Po zakończeniu konkursu uczestnik nie może żądać od organizatora usunięcia jego zdjęcia z galerii konkursowej.
 • Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com
  2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rynekzoologiczny.pl
  3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  4. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  6. Konkurs nie stanowi gry losowej.

(164)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *