Strona główna Magazyn Regulamin konkursu „Dzień Psa”
0

Regulamin konkursu „Dzień Psa”

Konkurs „Dzień Psa” sponsorowany przez firmę Skład Karmy Sp. z o. o. (zwany dalej konkursem) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu „Rynek Zoologiczny”  z siedzibą 60-363 Poznań ul. Grodziska 14 (dalej  „Organizator”).
  2.  Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć psów, zgodnych z tematyką konkursu. Przy wyborze laureatów znaczenie mieć będą wartość artystyczna fotografii oraz kreatywne nawiązanie do tematu konkursu.
  3. Konkurs jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani.
  4. Konkurs rozpoczyna się 1.07.2019 roku i zostanie rozstrzygnięty 2.07.2019 roku.
 2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu
  1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania prześlą w komentarzu do posta konkursowego na Facebooku „Rynku Zoologicznego” fotografię przedstawiającą psa i życzenia na Dzień Psa.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
  3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
  4. Zgłoszenia należy wysyłać w  komentarzu do posta konkursowego na Facebooku „Rynku Zoologicznego”. Adres strony: https://www.facebook.com/rynekzoologiczny/
  5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednego zdjęcia.
  6. Zgłoszone fotografie muszą  być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami zdjęć innych osób, lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
  7. Zgłaszając zdjęcie na konkurs, uczestnik zgadza się na jego publikację i zrzeka się praw majątkowych do przesłanej fotografii na rzecz organizatora konkursu;
  8. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.
  9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia każdego uczestnika bez podania powodu.
 3. Wyłaniane laureatów
  1. Zostanie wyłonionych 3 laureatów.
  2. Nagrody przyzna redakcja „Rynku Zoologicznego”.
  3. Przy wyborze laureatów pod uwagę będą brane zgodność zdjęcia z tematyką konkursu oraz jego wartość artystyczna.
 4. Nagrody

3 x 2 worki 1 kg karmy dla 3 zwycięzców: 2 kg Karmy Kaczka z Warzywami Tłoczona na zimno, 74,99 zł/worek

 • Dane osobowe
  1.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na profilu „Rynku Zoologicznego” na Facebook.com
  2. Uczestnik konkursu, zgłaszając fotografię, zrzeka się na rzecz organizatora praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia i nie może ubiegać się o wynagrodzenie za jego publikację w ramach działalności wydawniczej „Rynku Zoologicznego”.
  3. Po zakończeniu konkursu uczestnik nie może żądać od organizatora usunięcia jego zdjęcia z galerii konkursowej.
 • Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com
  2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rynekzoologiczny.pl
  3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  4. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  6. Konkurs nie stanowi gry losowej.

(78)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *